استاندارد IP چیست

 

استاندارد IP ( درجه‌ی حفاظت ) یا ingress protection چیست؟

استاندارد IP مخفف کلمه‌ی ingress protection satandard می باشد که تحت عنوان استاندارد درجه حفاظت شناخته می‌شود. استاندارد IP برای نشان دادن تاثیر حفاظ آب بندی شده ی سطوح ابزارها می‌باشد. در مقابل کد استاندارد IP دو رقم مشاهده می‌شود. هر کدام از این ارقام نشان دهنده‌ی یک ویژگی خاص از وسیله الکتریکی که در دست دارید را نمایش می‌دهد.

استاندارد IP ( درجه‌ی حفاظت ) یا ingress protection چیست؟

اگر از وسایل الکترونیکی استفاده کرده باشید احتمالا به کد و اعداد موجود روی این وسایل دقت کرده اید. یکی از این کدهای درج شده روی انواع وسایل الکترونیکی IPxy می‌باشد که شما به جای حرف x اعداد صفر تا پنج , بجای حرف y اعداد 0 تا 8 را مشاهده می‌کنید.

همانطور که گفته شد استاندارد IP معیاری است که کیفیت وسایل الکترونیکی را به شما نشان می‌دهد. اما هر کدام از این اعداد به چه معنا می‌باشند؟

اعداد در استاندارد IP ( ingress protection standard ) به چه معنا هستند؟

اعداد در استاندارد IP ( ingress protection standard ) به چه معنا هستند؟

استاندارد IP نشان دهنده درجه حفاظت وسایل الکترونیکی در مقابل مواد جامد و مایع است. عدد اولی که بعد از IP قرار می‌گیرد درجه حفاظت وسایل الکتریکی را در برابر مواد جامد مثل گرد و غبار و ذرات را نشان می‌دهد. عدد دومی که بعد از IP قرار می‌گیرد درجه حفاظت وسایل الکتریکی در برابر مایعات مثل آب و نفت را نشان میدهد. در نتیجه استاندارد IP یک معیار برای بیان درجه‌ی حفاظت ابزار الکترونیکی در برابر مایعات و جامدات می‌باشد.

درجه‌ی حفاظت در برابر مواد جامد از 0 تا 6 درجه بندی می‌شود. عدد صفر در بخش درجه حفاظت مایعات به معنی این است که وسیله الکتریکی مورد نظر به هیچ عنوان محافظتی در برابر ذرات و گردو غبار از خود ندارد و عدد 6 در این بخش به معنی حفاظت کامل در برابر گردو غبار است که به هیچ عنوان ذرات جامد وارد این وسایل نمی‌شوند.

درجه ی حفاظت 0 برای مایعات به این معنی است که وسیله الکترونیکی مورد نظر هیچ حفاظی در برابر آب و سایر مایعات ندارد و همینطور درجه حفاظت 8 مایعات ٬ غیر قابل نفوذ بودن وسیله را نسبت به مایعات بیان می‌کند.

رتبه بندی IP ( ingress protection standard )

رتبه بندی IP ( ingress protection standard )

جدول رتبه بندی IP (IPxy ) : در جدول شماره‌ی 1 میزان حفاظت وسیله شما در مقابل مایعات و جامدات تعیین شده است.

در جدول زیر تمامی کدهای استاندارد IP ( ingress protection standard )که برای ابزارها و وسایل استفاده می‌شوند گذاشته شده است و شما می‌توانید اطلاعات کد استاندارد IP دستگاه خود را با هر ستون که منطبق بر آن است ٬ به دست بیاورید.

جدول شماره یک

رتبه‌بندی IPرقم اول-جامداترقم دوم- مایعات
IP00در برابر مواد جامد محافظت نشده است.در برابر مایعات محافظت نشده است.
IP01در برابر مواد جامد محافظت نشده است.در برابر تراکم مایعات محافظت شده است.
IP02در برابر مواد جامد محافظت نشده است.در برابر اسپری آب تا زاویه 15 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.
IP03در برابر مواد جامد محافظت نشده است.در برابر اسپری آب تا زاویه 60 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.
IP04در برابر مواد جامد محافظت نشده است.در برابر اسپری آب از هر جهت محافظت شده است.
IP05در برابر مواد جامد محافظت نشده است.در برابر جت‌های کم فشار آب از هر جهت محافظت شده است.
IP06در برابر مواد جامد محافظت نشده است.در برابر جت‌های فشار قوی از هر جهت محافظت می‌شود.
IP07در برابر مواد جامد محافظت نشده است.در برابر غوطه‌ور شدن در عمق 15 تا 100 سانتی متر محافظت شده است.
IP08در برابر مواد جامد محافظت نشده است.در برابر غوطه ور شدن در آب تا فشار معین محافظت شده است.
IP10در برابر اجسام بزرگتر از 50 میلی‌متر و لمس انگشتان محافظت می‌شود.در برابر مایعات محافظت نشده است.
IP11در برابر اجسام بزرگتر از 50 میلی‌متر و لمس انگشتان محافظت می‌شود.در برابر تراکم مایعات محافظت شده است.
IP12در برابر اجسام بزرگتر از 50 میلی‌متر و لمس انگشتان محافظت می‌شود.در برابر اسپری آب تا زاویه 15 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.
IP13در برابر اجسام بزرگتر از 50 میلی‌متر و لمس انگشتان محافظت می‌شود.در برابر اسپری آب تا زاویه 60 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.
IP14در برابر اجسام بزرگتر از 50 میلی‌متر و لمس انگشتان محافظت می‌شود.در برابر اسپری آب از هر جهت محافظت شده است.
IP15در برابر اجسام بزرگتر از 50 میلی‌متر و لمس انگشتان محافظت می‌شود.در برابر جت‌های کم فشار آب از هر جهت محافظت شده است.
IP16در برابر اجسام بزرگتر از 50 میلی‌متر و لمس انگشتان محافظت می‌شود.در برابر جت‌های فشار قوی از هر جهت محافظت می‌شود.
IP17در برابر اجسام بزرگتر از 50 میلی‌متر و لمس انگشتان محافظت می‌شود.در برابر غوطه‌ور شدن در عمق 15 تا 100 سانتی متر محافظت شده است.
IP18در برابر اجسام بزرگتر از 50 میلی‌متر و لمس انگشتان محافظت می‌شود.در برابر غوطه ور شدن در آب تا فشار معین محافظت شده است.
IP20در برابر لمس انگشتان و اجزای بزرگتر از 12 میلی‌متر محافظت می‌شود.در برابر مایعات محافظت نشده است.
IP21در برابر لمس انگشتان و اجزای بزرگتر از 12 میلی‌متر محافظت می‌شود.در برابر تراکم مایعات محافظت شده است.
IP22در برابر لمس انگشتان و اجزای بزرگتر از 12 میلی‌متر محافظت می‌شود.در برابر اسپری آب تا زاویه 15 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.
IP23در برابر لمس انگشتان و اجزای بزرگتر از 12 میلی‌متر محافظت می‌شود.در برابر اسپری آب تا زاویه 60 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.
IP24در برابر لمس انگشتان و اجزای بزرگتر از 12 میلی‌متر محافظت می‌شود.در برابر اسپری آب از هر جهت محافظت شده است.
IP25در برابر لمس انگشتان و اجزای بزرگتر از 12 میلی‌متر محافظت می‌شود.در برابر جت‌های کم فشار آب از هر جهت محافظت شده است.
IP26در برابر لمس انگشتان و اجزای بزرگتر از 12 میلی‌متر محافظت می‌شود.در برابر جت‌های فشار قوی از هر جهت محافظت می‌شود.
IP27در برابر لمس انگشتان و اجزای بزرگتر از 12 میلی‌متر محافظت می‌شود.در برابر غوطه‌ور شدن در عمق 15 تا 100 سانتی متر محافظت شده است.
IP28در برابر لمس انگشتان و اجزای بزرگتر از 12 میلی‌متر محافظت می‌شود.در برابر غوطه ور شدن در آب تا فشار معین محافظت شده است.
IP30در برابر ابزارها و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر محافظت می‌شود.در برابر مایعات محافظت نشده است.
IP31در برابر ابزارها و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر محافظت می‌شود.در برابر تراکم مایعات محافظت شده است.
IP32در برابر ابزارها و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر محافظت می‌شود.در برابر اسپری آب تا زاویه 15 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.
IP33در برابر ابزارها و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر محافظت می‌شود.در برابر اسپری آب تا زاویه 60 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.
IP34در برابر ابزارها و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر محافظت می‌شود.در برابر اسپری آب از هر جهت محافظت شده است.
IP35در برابر ابزارها و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر محافظت می‌شود.در برابر جت‌های کم فشار آب از هر جهت محافظت شده است.
IP36در برابر ابزارها و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر محافظت می‌شود.در برابر جت‌های فشار قوی از هر جهت محافظت می‌شود.
IP37در برابر ابزارها و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر محافظت می‌شود.در برابر غوطه‌ور شدن در عمق 15 تا 100 سانتی متر محافظت شده است.
IP38در برابر ابزارها و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر محافظت می‌شود.در برابر غوطه ور شدن در آب تا فشار معین محافظت شده است.
IP40در برابر اجزا و سیم های بزرگتر از 1 میلی متر محافظت می‌شود.در برابر مایعات محافظت نشده است.
IP41در برابر اجزا و سیم های بزرگتر از 1 میلی متر محافظت می‌شود.در برابر تراکم مایعات محافظت شده است.
IP42در برابر اجزا و سیم های بزرگتر از 1 میلی متر محافظت می‌شود.در برابر اسپری آب تا زاویه 15 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.
IP43در برابر اجزا و سیم های بزرگتر از 1 میلی متر محافظت می‌شود.در برابر اسپری آب تا زاویه 60 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.
IP44در برابر اجزا و سیم های بزرگتر از 1 میلی متر محافظت می‌شود.در برابر اسپری آب از هر جهت محافظت شده است.
IP45در برابر اجزا و سیم های بزرگتر از 1 میلی متر محافظت می‌شود.در برابر جت‌های کم فشار آب از هر جهت محافظت شده است.
IP46در برابر اجزا و سیم های بزرگتر از 1 میلی متر محافظت می‌شود.در برابر جت‌های فشار قوی از هر جهت محافظت می‌شود.
IP47در برابر اجزا و سیم های بزرگتر از 1 میلی متر محافظت می‌شود.در برابر غوطه‌ور شدن در عمق 15 تا 100 سانتی متر محافظت شده است.
IP48در برابر اجزا و سیم های بزرگتر از 1 میلی متر محافظت می‌شود.در برابر غوطه ور شدن در آب تا فشار معین محافظت شده است.
IP50از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می‌کند.در برابر مایعات محافظت نشده است.
IP51از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می‌کند.در برابر تراکم مایعات محافظت شده است.
IP52از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می‌کند.در برابر اسپری آب تا زاویه 15 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.
IP53از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می‌کند.در برابر اسپری آب تا زاویه 60 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.
IP54از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می‌کند.در برابر اسپری آب از هر جهت محافظت شده است.
IP55از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می‌کند.در برابر جت‌های کم فشار آب از هر جهت محافظت شده است.
IP56از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می‌کند.در برابر جت‌های فشار قوی از هر جهت محافظت می‌شود.
IP57از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می‌کند.در برابر غوطه‌ور شدن در عمق 15 تا 100 سانتی متر محافظت شده است.
IP58از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می‌کند.در برابر غوطه ور شدن در آب تا فشار معین محافظت شده است.
IP60در برابر نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شود.در برابر مایعات محافظت نشده است.
IP61در برابر نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شود.در برابر تراکم مایعات محافظت شده است.
IP62در برابر نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شود.در برابر اسپری آب تا زاویه 15 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.
IP63در برابر نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شود.در برابر اسپری آب تا زاویه 60 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.
IP64در برابر نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شود.در برابر اسپری آب از هر جهت محافظت شده است.
IP65در برابر نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شود.در برابر جت‌های کم فشار آب از هر جهت محافظت شده است.
IP66در برابر نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شود.در برابر جت‌های فشار قوی از هر جهت محافظت می‌شود.
IP67در برابر نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شود.در برابر غوطه‌ور شدن در عمق 15 تا 100 سانتی متر محافظت شده است.
IP68در برابر نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شود.در برابر غوطه ور شدن در آب تا فشار معین محافظت شده است.
IP69Kدر برابر نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شود.در برابر جت بخار محافظت شده است.

در مواردی مشاهده می‌کنید که بعضی از ابزار برقی دارای IP Code ( استاندارد IP ) ناقص هستند. مثلا اعداد جای x و y گذاشته نشده است و به طور مثال کدها به صورت های مقابل نوشته شده اند: IPx5 و IP4y . در این مواقع که x و y اعدادی ندارند یعنی آزمایش‌های مربوط به هر کدام هنوز انجام نشده و نظر قطعی نمی‌توان برای درجه حفاظت آن‌ها بیان کرد.

مثلا در مورد اول که IPx5 نمایش داده می‌شود یعنی درجه حفاظت دستگاه الکتریکی در برابر مایعات 5 می‌باشد ( دارای حفاظت در برابر نفوذپذیری آب با فشار کم ) اما در مورد درجه حفاظت جامدات هنوز نظر قطعی نمی‌شود اظهار کرد. در مورد کد استاندارد IP دوم در برابر اجسام جامد بالای 1 میلی‌متر حفاظت کامل دستگاه وجود دارد اما برای درجه حفاظت از دستگاه در برابر مایعات هنوز آزمایشات و درنهایت تعیین درجه حفاظت صورت نگرفته است.

کاربرد استاندارد IP (ingress protection standard )

استاندارد IP برای وسایل الکترونیکی متفاوتی به کار برده می‌شود مثل موبایل دوربین عکاسی ٬ دوربین مدار بسته ٬ لباس و وسایل کوهنوردی ٬ سیستم کنترل تردد٬ آیفون صوتی ٬ آیفون تصویری و …. .

در ابتدا استاندارد IP فقط برای یکسری وسایل خاص به کار برده می‌شد مثل وسایل کوهنوردی ; به دلیل قرار گرفتن کوهنوردان در آب و هوای نامساعد برای ساعات طولانی نیاز به ابزاری دارند که مقاومت لازم را در این جهت از خود نشان بدهد.

اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تقاضای افراد جامعه بسیاری از وسایل الکتریکی تحت استاندارد IP کد گذاری می‌شوند. به ویژه در صنعت موبایل استاندارد IP به شدت مورد توجه کاربران تلفنهای همراه قرار گرفته است به طوریکه یکی از معیارهای اصلی انتخاب و خرید موبایل استاندارد IP بالا می‌باشد. بدیهی است که اگر وسایل الکترونیکی مقاومت لازم را نداشته باشند در هر شرایط آب و هوایی قابل استفاده نیستند و بعد از مدتی خراب می‌شوند. در نتیجه افراد تمایل دارند وسایل باکیفیت تر تهیه کنند تا هزینه‌ی مصرفی در طولانی مدت کاهش پیدا کند.

شما در هنگام خرید ابزار و وسایل الکتریکی باید با توجه به شرایط آب و هوای محل استفاده بتوانید بهترین استاندارد IP را که منطبق با کیفیت درخواستی و البته بودجه‌ی شما است را انتخاب کنید. در نتیجه هنگام خرید ابزاری به IP Code ( استاندارد IP ) دستگاه دقت کنید.

 

استاندارد IP ( ingress protection standard ) در سیستم‌های کنترل تردد

استاندارد IP ( ingress protection standard ) در سیستم‌های کنترل تردد

سیستم‌های کنترل تردد برای کنترل ورود افراد به ساختمان اصلی معمولا در بیرون ساختمان و در فضای باز قرار دارد لذا مهم است که این سیستم‌ها از درجه حفاظت و استاندارد IP ( ingress protection standard )خوبی برخوردار باشند. سیستم کنترل تردد باید حفاظت خوبی در برابر مایعات داشته باشد تا در هوای بارانی و با نفوذ اب کارکرد خود را از دشت ندهد. همچنین در شهرهای آلوده به ریزگردها و گرد و غبار نباید اجازه‌ی نفوذ این ذرات به داخل سیستم داده شود.

به طور کلی اگر شما از ابزار الکتریکی و برقی استفاده می‌کنید که شرایط قرارگیری این وسایل برای شما تعیین می‌کند تا نتیجه بگیرید چه استانداردIP حداقلی برای دستگاه برقی شما نیاز است تا بعدا دچار مشکل نشوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *