دستگاه کنترل تردد | کنترل دسترسی

دستگاه کنترل تردد ( اکسس کنترل )
کنترل تردد به معنای نظارت بر ورود و خروج افراد و اشیا ثبت و ضبط گزارشارت مربوط به تردد ها می باشد. کنترل تردد ( اکسس کنترل )برای شما امکان ایجاد محدودیت در دسترس فیزیکی به مکان های مختلف یک ساختمان را فراهم می آورد. کنترل تردد ( اکسس کنترل ) در موارد مورد استفاده برای اشیا امکاناتی نظیر جلوگیری از سرقت اشیا تعداد کالا درانبار و فروشگاه را برای شما فراهم کرده و باعث جلوگیری از اتلاف انرژی نیروی انسانی و هزینه و وقت می شود.
دستگاه کنترل تردد ( اکسس کنترل ) روش های عملیاتی متفاوتی دارند. به طور کلی دستگاه کنترل تردد ( اکسس کنترل ) با رمز ٬ کارت rfid ٬ کد ٬ تشخیص چهره و اثر انگشت اعتبار سنجی می کند. به این معنی که اگر شما هر یک از شناسه های احراز هویت نام برده شده را در مقابل سنسور یا محل مشخص شده از دستگاه کنترل تردد قرار بدهید دستگاه کنترل تردد ( اکسس کنترل ) برای شما اجازه ی ورود و یا عدم ورود را صادر می کند.
دستگاه های کنترل دسترسی بر اساس روش احراز هویتشان به دو دسته ی بیومتریک و غیربیومتریک تقسیم می شوند. نوع احراز هویت دستگاه کنترل دسترسی بر اساس محل مورد نظر مقدار امنیت لازم و تعداد افراد ( اشیا ) تعیین می گردد.
دستگاه کنترل تردد ( کنترل دسترسی ) بیومتریک شامل حسگرهای تشخیص اثر انگشت تشخیص چهره ( تشخیص چهره در حال حرکت ) اسکن کف دست می باشند که با نزدیک شدن هر یک از این شناسه های بیومتریک به دستگاه کنترل تردد ( کنترل دسترسی ) حسگر و سنسورهای دستگاه فعال شده و اعتبار سنجی را انجام می دهند. در صورت مطابقت هر یک از شناسه های بیومتریک با اطلاعات از قبل ثبت شده دردستگاه کنترل تردد ( کنترل دسترسی ) فرمان باز شدن قفل درب و یا ثبت اطلاعات ورود فرد ( در موارد کاربردی برای حضور و غیاب ) انجام شده و سیستم کنترل تردد به فرد اجازه ی عبور می دهد.

دستگاه کنترل تردد ( کنترل دسترسی ) غیر بیومتریک از روش های معمول تری برای اعتبار سنجی استفاده می کنند و در این موارد امنیت ساختمان و یا مرکز اهمیت چندانی ندارد و بیشتر جنبه ی حضور و غیاب یا کنترل تردد افراد صورت می گیرد مثل مترو بعضی از ساختمان های تجاری و … . در دستگاه کنترل تردد غیر بیومتریک از کارت rfid  ،رمز ، تگ برای انجام اعتبار سنجی افراد توسط دستگاه کنترل تردد ( کنترل دسترسی ) صورت می گیرد . اگر از رمز استفاده کنیم برای هر یک از افراد یک کد شخصی در نظر می گیریم تا با وارد کردن این کد در دستگاه کنترل تردد ( کنترل دسترسی ) اطلاعات فرد ثبت شود. در مواردی که از کارت یا تگ استفاده می کنیم به هر یک از افراد کارت یا تگی تعلق می گیرد که این کارت و تگ ها (rfid) توسط دستگاه شناسایی شده و برای هر تگ rfid اطلاعاتی ثبت شده است . افراد با نزدیک کردن کارت و تگ rfid به دستگاه یا قرار دادن ان ها در برد خوانش اطلاعات توسط دستگاه اطلاعات ثبت شده و سیستم کنترل تردد ( کنترل دسترسی ) فرمان عبور را صادر می کند.
اگر دستگاه کنترل تردد ( کنترل دسترسی ) برای مدیریت پارکینگ و کنترل ورود و خروج خودروها استفاده شده باشد از تگ های برچسبی rfid استفاده می کنیم. تگ های برچسبی rfid بر روی شیشه ی جلوی خودروها نصب می شود و خودرو در هنگام ورود به پارکینگ توسط انتن های برد بلند uhf ( ریدر برد بلندrfid) سیستم کنترل تردد پارکینگ شناسایی شده و سد فیزیکی برای ورود خودرو برداشته شده (گیت راهبند یا درب) و مسیر ورود به پارکینگ باز می شود.

سیستم کنترل تردد در انبارداری ، نگهداری کالا ، ظرفیت انبار مورد استفاده قرار می گیرد . در این حالت اگر کالای بسیار زیادی در انبار موجود باشد که شمارش و کنترل ان توسط نیروی انسانی موجب ایجاد خطای بالایی می شود استفاده از سیستم کنترل تردد ( کنترل دسترسی ) راحت تر و منطقی تر می باشد.

سیستم کنترل تردد به عنوان یکی از روش های مدیریت ورود و خروج افراد و خودروها در ساختمان های مسکونی ، ساختمان های تجاری ، کارخانجات ، فروشگاه ها ، وسایل حمل و نقل عمومی و انبارداری مورد استفاده قرار گرفته و موارد و تعداد استفاده از سیستم کنترل تردد ( کنترل دسترسی ) در زندگی بشر هر روزه در حال گسترش است. سیستم کنترل تردد ( کنترل دسترسی) با کاهش خطای انسانی ، صرفه جویی در هزینه و وقت ، ایجاد نظم و امنیت بالا از محبوبیت زیادی برخوردار می باشد.
دستگاه کنترل تردد به شما امکان گزارشگری از ورود و خروج ، ساعت و تاریخ دقیق ان ها ، تعداد افراد وارد و خارج شده ، مدت زمان اقامت افراد در ساختمان و اطلاعات از این قبیل را می دهد. با استفاده از سیستم کنترل تردد ( کنترل دسترسی ) در ساختمان های اداری و تجاری محاسبه ی ساعات در هفته و ماه که هر فرد سر کار خورد حضور پیدا کرده است نیز مشخص می شود و در نتیجه محاسبه ی حقوق دریافتی هر ماه برای فرد و مزایای وی بدون نیاز به استفاده از روش های سنتی و بدون مرتکب شدن خطا محاسبه می شود.
سیستم کنترل تردد ( کنترل دسترسی ) در پارکینگ ها که تحت عنوان سیستم مدیریت پارکینک هوشمند نام می گیرد برای موارد کنترل تردد مربوط به خودروها کاررد دارد . سیستم مدیریت پارکینگ تعداد خودروهای وارد شده تعداد خودروهای خارج شده تعداد خودروهای موجود در پارکینگ ظرفیت باقی مانده ی پارکینگ مدت حضور هر خودرو در پارکینگ را محاسبه و به صورت گزارش به شما ارائه می دهد.
در پارکینگ های عمومی استفاده از سیستم مدیریت پارکینگ ( سیستم کنترل تردد ) باعث کمک در عملکرد محاسبه ی هزینه ی پرداختی توسط هر خودرو می شود. در مواردی که هزینه ی استفاده از پارکینگ وابسته به زمان ماندگاری خودرو در پارکینگ می باشد ، سیستم مدیریت پارکینگ ( سیستم کنترل تردد ) با ثبت دقیق ساعت ورود و خروج خودروها به پارکینگ و در نهایت محاسبه ی مدت زمان ماندن هر خودرو در پارکینگ به شما امکان محاسبه ی هزینه ی استفاده از پارکینگ بدون بروز هر گونه خطا را می دهد.