سیستم مدیریتی هوشمند کنترل دسترسی و حضور و غیاب فرافن قابل استفاده برای تمامی محصولات کنترل دسترسی و حضور و غیاب این شرکت است. کاربری آسان و طراحی تعاملی، کار با سیستم را بسیار آسان کرده و طراحی فوق العاده و قوی آن احساس مدیریت دپارتمان، کارمندان، شیفت ها، پرداخت ها و مجوزهای تردد را واقعیت بخشیده و گزارشات کامل آن نیز کلیه نیازهای کنترل دسترسی و حضور و غیاب در محیطهای مختلف را پوشش می دهد.