• غیر قابل تقلب با بیشترین امنیت
  • بسیار دقیق، راحت و مطمئن
  • شناسایی بدون تماس و بهداشتی