برای عملیاتی کردن سیستم کنترل تردد شامل بخش های مختلف شناسایی RFID، بیومتریک، نظارت و غیره فرافن سامانه آسیا از یک سیستم نرم افزاری مجتمع شده که یک پلتفرم مدیریت امنیت هوشمند است استفاده می کند تا امنیت و کارایی کاربران بطور همزمان ارتقاء یابد.