• مناسب برای انگشت خشک یا مرطوب

  • ترمیم خودکار خطوط شکسته شده اثر انگشت

  • استخراج ویژگیهای اثر انگشت پوشیده

  • بروزرسانی خودکار الگوهای اثر انگشت