نرم افزار سیستم امكانات بسیار زیاد از قبیل تعریف و حذف اشخاص، گروه بندی اشخاص، تغییر پیكر بندی سیستم، زمانبندی ترددها و گزارش گیری های متنوع را فراهم می‌سازد.

 • تعریف افراد و کنترلرها
 • حذف یا اضافه کردن کنترلر به سیستم و تنظیم پارامترهای آنها
 • قابلیت تعریف انواع جدید کنترلر های مختلف و ارتباط با آن از طریق نرم‌افزار
 • امکان برنامه‌ریزی کنترلرها توسط مدیر کنترلر، جهت تعیین افراد مجاز
 • تعریف زمان‌بندیهای مختلف برای کنترلرها جهت تردد افراد
 • تعریف افراد و دادن مجوز تردد برای آنها
 • گروه‌بندی افراد و تعریف ترددهای مختلف برای هر گروه
 • تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف
 • امکان تعریف ترتیب تردد (Anti-PassBack)
 • امکان تعریف قفل ترکیبی (InterLocking)
 • امکان قفل کردن یا بازکردن گروهی از در ها با یک کارت
 • امکان مشاهده گرافیکال ترددها روی نقشه سایت