برای کاربران حرفه ای مانند بانکها، خزانه ها، مراکز مخابراتی، زندانها و مراکز پلیس سیستمهای کنترل تردد ما اغلب برای اهدافی مانند آلارم فوری و سیستم یکپارچه کنترل حریق، باز یا بسته نمودن درهای اضطراری بر اساس تأیید از داخل یا خارج سیستم بکار گرفته می شود.