ریدر برد بلند وسیله ای برای خواندن تگ و کارتهای rfid  می باشد. ریدر برد بلند rfid( انتن برد بلند uhf) باید در محل مناسبی قرار بگیرد که هنگام ورود افراد و خودروها به محدوده ی سیستم کنترل تردد به راحتی در دسترس باشد تا در خواندن تگ و کارت دچار مشکل نشود. ریدرهای برد بلند rfid( انتن برد بلند uhf) در ساختار و طراحی های متفاوتی به بازار عرضه شده اند که نصب بعضی از این ریدرها بر روی هر سطحی اسان نیست و با محدودیت هایی مواجه می شود لذا لازم است که با وسیله ای کمکی ریدر برد بلند rfid( انتن برد بلند uhf) را بر روی سطح مورد نظر ( دیوار٬ درب ٬ میز و...) متصل و نصب کنیم. در این حالت که از یک وسیله کمکی برای نصب ریدر برد بلند rfid( انتن برد بلند uhf) استفاده می کنیم اسیب های احتمالی نصب ریدر برد بلند rfid( انتن برد بلند uhf) به صورت مستقل از بین رفته یا به حداقل می رسد.   بدنه ی پایه انتن برد بلند uhf( ریدر برد بلند rfid) دارای منافذی برای عبور دادن کابل انتن برد بلند uhf( ریدر برد بلندrfid ) از داخل پایه می باشد. این امر موجب کاهش اسیب رسیدن به کابل ها و مرتب تر شدن ظاهر انتن برد بلند uhf ( ریدر برد بلند rfid) می شود. مزایای استفاده از پایه انتن برد بلند uhf ( ریدر برد بلند rfid ) قرارگیری بهتر انتن برد بلند uhf( ریدر برد بلند rfid) بهینه سازی خوانش تگ توسط انتن برد بلندuhf ( ریدر برد بلند rfid ) قابلیت دسترسی راحت تر افراد و خودروها به انتن برد بلند uhf ( ریدر برد بلند rfid) به حداقل رسیدن اسیب های احتمالی به انتن برد بلند uhf( ریدر برد بلند rfid) در هنگام نصب قرار دادن انتن برد بلند uhf( ریدر برد بلند rfid ) در محل مورد نظر بدون محدودیت در نصب کابل ها به دلیل عبور از داخل پایه انتن برد بلند uhf( ریدر برد بلند rfid ) ظاهر منظم تری به انتن می دهد.