ورودی سالن تولید کارخانه کاشی الماس کویر به سیستم های کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا مجهز شد.