سالن تولید و درب ورودی کارخانه پارس سوییچ به سیستم کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا مجهز شد.