ورودی شرکتهای دانش بنیان پارک علم و فناوری یزد به سیستم های کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا مجهز شد.