ورودی شرکتهای دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به سیستم های کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا تجهیز شد.