اتاق های شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس به سیستم کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا تجهیز شد.