اتاق های اداری نهاد ریاست جمهوری به سیستم های کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا تجهیز شد.