موسسه دین و اقتصاد به سیستم کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا تجهیز شد.