درب ورودی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به سیستم های کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا تجهیز شد.