ورودی شرکت فرودگاه مهرآباد به سیستم کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا مجهز شد.