درب اتاق سرور شرکت پارس آنلاین به سیستم های کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا مجهز شد.