شرکت نیمه هادی عماد به سیستم کنترل تردد اتاقها و پارکینگ مجهز شد. این سیستم در کارخانه تولید کارت هوشمند این شرکت به منظور افزایش ایمنی تولید و همچنین در دفتر مرکزی راه اندازی شد. امکان نظارت بر ترددهای کارخانه از دفتر مرکزی فراهم شده است. این سیستم شامل کنترل تردد درهای ورودی اصلی و اتاقهای کارخانه و دفتر مرکزی می باشد.