ورودی پارکینگ نقلیه شرکت ملی نفت ایران به سیستم های کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا تجهیز شد.