سالن های تولید شرکت مرغ زربال با سیستم های کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا تجهیز شد.