اتاق سرور شرکت ضحی کیش به سیستم کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا مجهز شد.