شرکت صنایع الکترونیک زعیم به سیستم کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا تجهیز شد.