جاده تست و درب مدیریت حراست شرکت سایپا به سیستم کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا مجهز شد.