ورودی پارکینگ شرکت سازه گستر سایپا به سیستم راهبند اتوماتیک و کنترل تردد کارتی شرکت فرافن سامانه آسیا تجهیز شد.