ورودی شرکت برق منطقه ای غرب کرمانشاه به سیستم کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا تجهیز شد.