اتاق های مدیران شرکت الکترود یزد به سیستم های کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا تجهیز شد.