درب پارکینگ سینما آزادی تهران به سیستم های کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا مجهز شد.