اتاق تحقیق و توسعه سازمان پژوهشهای بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به سیستم کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا تجهیز شد.