سازمان هلال احمر ایران به سیستم کنترل تردد و راهبند اتوماتیک مجهز شد.