موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی به سیستم درب اتوماتیک پارکینگ مجهز شد.