درب های ورودی تصفیه خانه سازمان آب به سیستم های کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا تجهیز شد.