اتاق سرور و سایت کامپیوتر ساختمان مرکزی بانک سپه به سیستم های کنترل تردد شرکت فرافن سامنه آسیا تجهیز شد.