اتاق های خبر روزنامه همشهری به سیستم کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا تجهیز شد.