دانشکده های فیزیک، ریاضی و لیزر دانشگاه شهید بهشتی تهران به سیستم های کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا مجهز شد.