دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس به سیستم های کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا مجهز شد.