جهاد کشاورزی استان تهران به سیستم کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا تجهیز شد.