آزمایشگاه های بیمارستان کسری توسط متخصصین شرکت فرافن سامانه آسیا به سیستم کنترل تردد مجهز شد.