درب ورودی ساختمان اورژانس بیمارستان نیروی هوایی بعثت تهران با سیستم های کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا تجهیز شد.