ورودی پارکینگ بیمارستان شهدای طارم به سیستم های کنترل تردد مجهز شد.