ورودی درب پارکینگ بیمارستان امام رضا کرمانشاه به سیستم های کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا تجهیز شد.