ورودی های سالن چاپخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سیستم کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا مجهز شد.