درب اتاقهای بایگانی آموزش و پرورش خرم آباد به سیستم های کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا تجهیز شد.