استاندارد IP چیست

استاندارد IP (درجه‌ی حفاظت) یا Ingress Protection چیست؟

استاندارد IP مخفف کلمه‌ی Ingress Protection Satandard می باشد که تحت عنوان استاندارد درجه حفاظت شناخته می‌شود. استاندارد IP برای نشان دادن تاثیر حفاظ آب بندی شده ی سطوح ابزارها می‌باشد. در مقابل کد استاندارد IP دو رقم مشاهده می‌شود. هر کدام از این ارقام نشان دهنده‌ی یک ویژگی خاص از وسیله الکتریکی که در دست دارید را نمایش می‌دهد.

اگر از وسایل الکترونیکی استفاده کرده باشید احتمالا به کد و اعداد موجود روی این وسایل دقت کرده اید. یکی از این کدهای درج شده روی انواع وسایل الکترونیکی IPxy می‌باشد که شما به جای حرف x  اعداد صفر تا شش، بجای حرف  y  اعداد 0 تا 8 را مشاهده می‌کنید.

همانطور که گفته شد استاندارد IP  معیاری است که کیفیت وسایل الکترونیکی را به شما نشان می‌دهد. اما هر کدام از این اعداد به چه معنا می‌باشند؟

اعداد در استاندارد  IP (Ingress Protection Standard) به چه معنا هستند؟

اعداد در استاندارد  IP ( ingress protection standard ) به چه معنا هستند؟

استاندارد IP نشان دهنده درجه حفاظت وسایل الکترونیکی در مقابل مواد جامد و مایع است. عدد اولی که بعد از IP قرار می‌گیرد درجه حفاظت وسایل الکتریکی را در برابر مواد جامد مثل گرد و غبار و ذرات را نشان می‌دهد. عدد دومی که بعد از IP قرار می‌گیرد درجه حفاظت وسایل الکتریکی در برابر مایعات مثل آب و نفت را نشان میدهد. در نتیجه استاندارد IP یک معیار برای بیان درجه‌ی حفاظت ابزار الکترونیکی در برابر مایعات و جامدات می‌باشد.

درجه‌ی حفاظت در برابر مواد جامد از 0 تا 6 درجه بندی می‌شود. عدد صفر در بخش درجه حفاظت مایعات به معنی این است که وسیله الکتریکی مورد نظر به هیچ عنوان محافظتی در برابر ذرات و گردو غبار از خود ندارد و عدد 6 در این بخش به معنی حفاظت کامل در برابر گردو غبار است که به هیچ عنوان ذرات جامد وارد این وسایل نمی‌شوند.

درجه ی حفاظت 0 برای مایعات به این معنی است که وسیله الکترونیکی مورد نظر هیچ حفاظی در برابر آب و سایر مایعات ندارد و همینطور درجه حفاظت 8 مایعات ٬ غیر قابل نفوذ بودن وسیله را نسبت به مایعات بیان می‌کند.

رتبه بندی IP (Ingress Protection Standard)

رتبه بندی IP ( ingress protection standard )

جدول رتبه بندی IP (IPxy ): در جدول شماره‌ی 1 میزان حفاظت وسیله شما در مقابل مایعات و جامدات تعیین شده است.

در جدول زیر تمامی کدهای استاندارد IP (Ingress Protection Standard) که برای ابزارها و وسایل استفاده می‌شوند گذاشته شده است و شما می‌توانید اطلاعات کد استاندارد IP دستگاه خود را با هر ستون که منطبق بر آن است، به دست بیاورید.

جدول شماره یک

رقم دوم _مایعاترقم اول_ جامداترتبه بندی IP
در برابر مایعات محافظت نشده است.در برابر مواد جامد محافظت نشده است.IP00
در برابر تراکم مایعات محافظت شده است.در برابر مواد جامد محافظت نشده است.IP01
در برابر اسپری آب تا زاویه 15 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.در برابر مواد جامد محافظت نشده است.IP02
در برابر اسپری آب تا زاویه 60 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.در برابر مواد جامد محافظت نشده است.IP03
در برابر اسپری آب از هر جهت محافظت شده است.در برابر مواد جامد محافظت نشده است.IP04
در برابر جت‌های کم فشار آب از هر جهت محافظت شده است.در برابر مواد جامد محافظت نشده است.IP05
در برابر جت‌های فشار قوی از هر جهت محافظت می‌شود.در برابر مواد جامد محافظت نشده است.IP06
در برابر غوطه‌ور شدن در عمق 15 تا 100 سانتی متر محافظت شده است.در برابر مواد جامد محافظت نشده است.IP07
در برابر غوطه ور شدن در آب تا فشار معین محافظت شده است.در برابر مواد جامد محافظت نشده است.IP08
در برابر مایعات محافظت نشده است.در برابر اجسام بزرگتر از 50 میلی‌متر و لمس انگشتان محافظت می‌شود.IP10
در برابر تراکم مایعات محافظت شده است.در برابر اجسام بزرگتر از 50 میلی‌متر و لمس انگشتان محافظت می‌شود.IP11
در برابر اسپری آب تا زاویه 15 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.در برابر اجسام بزرگتر از 50 میلی‌متر و لمس انگشتان محافظت می‌شود.IP12
در برابر اسپری آب تا زاویه 60 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.در برابر اجسام بزرگتر از 50 میلی‌متر و لمس انگشتان محافظت می‌شود.IP13
در برابر اسپری آب از هر جهت محافظت شده است.در برابر اجسام بزرگتر از 50 میلی‌متر و لمس انگشتان محافظت می‌شود.IP14
در برابر جت‌های کم فشار آب از هر جهت محافظت شده است.در برابر اجسام بزرگتر از 50 میلی‌متر و لمس انگشتان محافظت می‌شود.IP15
در برابر جت‌های فشار قوی از هر جهت محافظت می‌شود.در برابر اجسام بزرگتر از 50 میلی‌متر و لمس انگشتان محافظت می‌شود.IP16
در برابر غوطه‌ور شدن در عمق 15 تا 100 سانتی متر محافظت شده است.در برابر اجسام بزرگتر از 50 میلی‌متر و لمس انگشتان محافظت می‌شود.IP17
در برابر غوطه ور شدن در آب تا فشار معین محافظت شده است.در برابر اجسام بزرگتر از 50 میلی‌متر و لمس انگشتان محافظت می‌شود.IP18
در برابر مایعات محافظت نشده است.در برابر لمس انگشتان و اجزای بزرگتر از 12 میلی‌متر محافظت می‌شود.IP20
در برابر تراکم مایعات محافظت شده است.در برابر لمس انگشتان و اجزای بزرگتر از 12 میلی‌متر محافظت می‌شود.IP21
در برابر اسپری آب تا زاویه 15 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.در برابر لمس انگشتان و اجزای بزرگتر از 12 میلی‌متر محافظت می‌شود.IP22
در برابر اسپری آب تا زاویه 60 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.در برابر لمس انگشتان و اجزای بزرگتر از 12 میلی‌متر محافظت می‌شود.IP23
در برابر اسپری آب از هر جهت محافظت شده است.در برابر لمس انگشتان و اجزای بزرگتر از 12 میلی‌متر محافظت می‌شود.IP24
در برابر جت‌های کم فشار آب از هر جهت محافظت شده است.در برابر لمس انگشتان و اجزای بزرگتر از 12 میلی‌متر محافظت می‌شود.IP25
در برابر جت‌های فشار قوی از هر جهت محافظت می‌شود.در برابر لمس انگشتان و اجزای بزرگتر از 12 میلی‌متر محافظت می‌شود.IP26
در برابر غوطه‌ور شدن در عمق 15 تا 100 سانتی متر محافظت شده است.در برابر لمس انگشتان و اجزای بزرگتر از 12 میلی‌متر محافظت می‌شود.IP27
در برابر غوطه ور شدن در آب تا فشار معین محافظت شده است.در برابر لمس انگشتان و اجزای بزرگتر از 12 میلی‌متر محافظت می‌شود.IP28
در برابر مایعات محافظت نشده است.در برابر ابزارها و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر محافظت می‌شود.IP30
در برابر تراکم مایعات محافظت شده است.در برابر ابزارها و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر محافظت می‌شود.IP31
در برابر اسپری آب تا زاویه 15 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.در برابر ابزارها و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر محافظت می‌شود.IP32
در برابر اسپری آب تا زاویه 60 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.در برابر ابزارها و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر محافظت می‌شود.IP33
در برابر اسپری آب از هر جهت محافظت شده است.در برابر ابزارها و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر محافظت می‌شود.IP34
در برابر جت‌های کم فشار آب از هر جهت محافظت شده است.در برابر ابزارها و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر محافظت می‌شود.IP35
در برابر جت‌های فشار قوی از هر جهت محافظت می‌شود.در برابر ابزارها و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر محافظت می‌شود.IP36
در برابر غوطه‌ور شدن در عمق 15 تا 100 سانتی متر محافظت شده است.در برابر ابزارها و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر محافظت می‌شود.IP37
در برابر غوطه ور شدن در آب تا فشار معین محافظت شده است.در برابر ابزارها و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر محافظت می‌شود.IP38
در برابر مایعات محافظت نشده است.در برابر اجزا و سیم های بزرگتر از 1 میلی متر محافظت می‌شود.IP40
در برابر تراکم مایعات محافظت شده است.در برابر اجزا و سیم های بزرگتر از 1 میلی متر محافظت می‌شود.IP41
در برابر اسپری آب تا زاویه 15 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.در برابر اجزا و سیم های بزرگتر از 1 میلی متر محافظت می‌شود.IP42
در برابر اسپری آب تا زاویه 60 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.در برابر اجزا و سیم های بزرگتر از 1 میلی متر محافظت می‌شود.IP43
در برابر اسپری آب از هر جهت محافظت شده است.در برابر اجزا و سیم های بزرگتر از 1 میلی متر محافظت می‌شود.IP44
در برابر جت‌های کم فشار آب از هر جهت محافظت شده است.در برابر اجزا و سیم های بزرگتر از 1 میلی متر محافظت می‌شود.IP45
در برابر جت‌های فشار قوی از هر جهت محافظت می‌شود.در برابر اجزا و سیم های بزرگتر از 1 میلی متر محافظت می‌شود.IP46
در برابر غوطه‌ور شدن در عمق 15 تا 100 سانتی متر محافظت شده است.در برابر اجزا و سیم های بزرگتر از 1 میلی متر محافظت می‌شود.IP47
در برابر غوطه ور شدن در آب تا فشار معین محافظت شده است.در برابر اجزا و سیم های بزرگتر از 1 میلی متر محافظت می‌شود.IP48
در برابر مایعات محافظت نشده است.از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می‌کند.IP50
در برابر تراکم مایعات محافظت شده است.از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می‌کند.IP51
در برابر اسپری آب تا زاویه 15 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می‌کند.IP52
در برابر اسپری آب تا زاویه 60 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می‌کند.IP53
در برابر اسپری آب از هر جهت محافظت شده است.از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می‌کند.IP54
در برابر جت‌های کم فشار آب از هر جهت محافظت شده است.از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می‌کند.IP55
در برابر جت‌های فشار قوی از هر جهت محافظت می‌شود.از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می‌کند.IP56
در برابر غوطه‌ور شدن در عمق 15 تا 100 سانتی متر محافظت شده است.از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می‌کند.IP57
در برابر غوطه ور شدن در آب تا فشار معین محافظت شده است.از نفوذ گرد و غبار محدود محافظت می‌کند.IP58
در برابر مایعات محافظت نشده است.در برابر نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شود.IP60
در برابر تراکم مایعات محافظت شده است.در برابر نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شود.IP61
در برابر اسپری آب تا زاویه 15 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.در برابر نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شود.IP62
در برابر اسپری آب تا زاویه 60 درجه نسبت به عمود محافظت شده است.در برابر نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شود.IP63
در برابر اسپری آب از هر جهت محافظت شده است.در برابر نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شود.IP64
در برابر جت‌های کم فشار آب از هر جهت محافظت شده است.در برابر نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شود.IP65
در برابر جت‌های فشار قوی از هر جهت محافظت می‌شود.در برابر نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شود.IP66
در برابر غوطه‌ور شدن در عمق 15 تا 100 سانتی متر محافظت شده است.در برابر نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شود.IP67
در برابر غوطه ور شدن در آب تا فشار معین محافظت شده است.در برابر نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شود.IP68
در برابر جت بخار محافظت شده است.از نفوذ گرد و غبار محافظت می‌شودIP69K

در مواردی مشاهده می‌کنید که بعضی از ابزار برقی دارای IP Code (استاندارد IP) ناقص هستند. مثلا اعداد جای x  و y  گذاشته نشده است و به طور مثال کدها به صورت های مقابل نوشته شده اند: IPx5 و IP4y. در این مواقع که x  و  y  اعدادی ندارند یعنی آزمایش‌های مربوط به هر کدام هنوز انجام نشده و نظر قطعی برای درجه حفاظت آن‌ها وجود ندارد.

مثلا در مورد اول که IPx5 نمایش داده می‌شود یعنی درجه حفاظت دستگاه الکتریکی در برابر مایعات 5 می‌باشد (دارای حفاظت در برابر نفوذپذیری آب با فشار کم) اما در مورد درجه حفاظت جامدات هنوز نظر قطعی نمی‌شود اظهار کرد. در مورد کد استاندارد IP دوم در برابر اجسام جامد بالای 1 میلی‌متر حفاظت کامل دستگاه وجود دارد اما برای درجه حفاظت از دستگاه در برابر مایعات هنوز آزمایشات و درنهایت تعیین درجه حفاظت صورت نگرفته است.

کاربرد استاندارد IP (Ingress Protection Standard)

استاندارد IP برای وسایل الکترونیکی متفاوتی به کار برده می‌شود مثل: موبایل، دوربین عکاسی، دوربین مدار بسته، لباس و وسایل کوهنوردی، سیستم کنترل تردد، آیفون صوتی، آیفون تصویری و …. .

در ابتدا استاندارد IP فقط برای یکسری وسایل خاص به کار برده می‌شد مثل وسایل کوهنوردی؛ به دلیل قرار گرفتن کوهنوردان در آب و هوای نامساعد برای ساعات طولانی نیاز به ابزاری دارند که مقاومت لازم را در این جهت از خود نشان بدهد.

اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تقاضای افراد جامعه بسیاری از وسایل الکتریکی تحت استاندارد IP کد گذاری می‌شوند. به ویژه در صنعت موبایل استاندارد IP به شدت مورد توجه کاربران تلفنهای همراه قرار گرفته است به طوریکه یکی از معیارهای اصلی انتخاب و خرید موبایل استاندارد IP بالا می‌باشد. بدیهی است که اگر وسایل الکترونیکی مقاومت لازم را نداشته باشند در هر شرایط آب و هوایی قابل استفاده نیستند و بعد از مدتی خراب می‌شوند. در نتیجه افراد تمایل دارند وسایل باکیفیت تر تهیه کنند تا هزینه‌ی مصرفی در طولانی مدت کاهش پیدا کند.

شما در هنگام خرید ابزار و وسایل الکتریکی باید با توجه به شرایط آب و هوای محل استفاده بتوانید بهترین استاندارد IP را که منطبق با کیفیت درخواستی و البته بودجه‌ی شما است را انتخاب کنید. در نتیجه هنگام خرید ابزاری به IP Code (استاندارد IP) دستگاه دقت کنید.

استاندارد IP (Ingress Protection Standard ) در سیستم‌های کنترل تردد

استاندارد IP  ( ingress protection standard ) در سیستم‌های کنترل تردد

سیستم‌های کنترل تردد برای کنترل ورود افراد به ساختمان اصلی معمولا در بیرون ساختمان و در فضای باز قرار دارد لذا مهم است که این سیستم‌ها از درجه حفاظت و استاندارد IP (Ingress Protection Standard) خوبی برخوردار باشند. سیستم کنترل تردد باید حفاظت خوبی در برابر مایعات داشته باشد تا در هوای بارانی و با نفوذ آب کارکرد خود را از دست ندهد. همچنین در شهرهای آلوده به ریزگردها و گرد و غبار نباید اجازه‌ی نفوذ این ذرات به داخل سیستم داده شود.

به طور کلی اگر شما از ابزار الکتریکی و برقی استفاده می‌کنید، شرایط قرارگیری این وسایل برای شما تعیین می‌کند تا نتیجه بگیرید چه استاندارد IP حداقلی برای دستگاه برقی شما نیاز است تا بعدا دچار مشکل نشوید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 7 =